Čeština English Deutsch

<< May >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Šumvald (Schönwald)

Jméno obce „Šumvald“ nezapře svůj německý původ, ač obec byla vždy ryze českou – ať již jde o historii středověkou či historii novou. Z historického pohledu byl dlouhou dobu Šumvald obcí panskou, až později poddanskou. Za zakladatele rodu Pánů ze Šumvaldu lze považovat Oneše z Čistého Slemene, jehož jméno nesou již zmíněné a široko známe křupky, nyní v Šumvaldě vyráběné. První doložené zprávy o pánech ze Šumvaldu jsou v listinách z roku 1287, kdy již zmiňovaný Oneš z Čistého Slemene vystupuje jako významný zemský a zeměpanský hodnostář – komoří zemského soudu olomouckého. Jeho šlechtický přídomek (z Čistého Slemene) se stal později základem „německého jména“ Šumvald. Totiž adjektivum čistý bylo u starých Čechů synonymem dnešního adjektiva krásný , německy schön. A druhá část přídomku Slémě (slemeno) označovala ve staroslovanštině trám ve hřbetu střechy, v přeneseném významu hřbet – též zalesněný kopec (srovnej v dnešní slovenštině znamená slovo hora les.) Lze tedy vydedukovat jméno Oneš z Krásného Lesa. Poněvadž se v 13. století valila Moravou první vlna německé kolonizace, začal se náš Oneš podepisovat také Oneš ze Schönwaldu A jméno obce Šumvald bylo na světě. Původně panský charakter obce dokládají i místní názvy, dodnes živé, zejména u starších občanů: Panský vrch, Tvrzesko. Páni ze Šumvaldu si vytvořili kolem svého sídla větší majetek. K šumvaldskému panství v polovině 14. století patřily vesnice Šumvald, část moravské Libiny (tzv. Stránka), Břevenec, Plinkout, Mirotínek, část Rudy, tvrz Rabštýn a zaniklé obce Tenčín a Marková. Zajímavé je a ze starých listin, soupisů majetku a osadníků, vyplývá, že celé panství šumvaldské bylo české. Ryzí českost si Šumvald podržel i v nejtěžší době nových dějin, v období nacistické okupace, kdy po Mnichovu byl přidělen k Sudetám. Přes úpornou snahu nacistů, včetně zabírání českých statků a jejich obsazování tyrolskými Němci, se nepodařilo obec poněmčit. A ještě jedna poznámka k tomuto historizujícímu exkursu. Hlavní motiv na erbu Pánů ze Šumvaldu nabízí k úvaze možnou souvislost s později nejslavnějším šlechtickým rodem na Moravě, Pány ze Žerotína, neboť erb mohl měnit, např. doplňovat pouze vladař, nikoli sami držitelé erbu. Základ erbu Pánů ze Žerotína je téměř totožný s erbem Pánů ze Šumvaldu. [První písemná zmínka o zemském komořím Onešovi z Čistého Slemene (ze Šumvaldu) - r. 1287] V obci rozvíjí svou činnost několik zájmových organizací. Z nich nejvýznamnější jsou dvě sportovní organizace a to Sportovní klub Šumvald s oddílem kopané (v současnosti velmi úspěšným), s oddílem asociace sportu pro všechny a s oddílem ledního hokeje. Svoji prioritu vidí SK Šumvald v práci s mládeží. Po roce 1989 došlo k obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Šumvald, která rovněž úspěšně pracuje, ať jde o práci s mládeží, oddíl mažoretek nebo i oddíl žen. Dlouhou tradici v obci má střelecký sport, na který je zaměřen Hanácký svaz technických sportů v Šumvaldě a organizace Českého střeleckého svazu. Také obě střelecké organizace vidí těžiště své činnosti v práci s mládeží. Šumvaldští střelci propagují jméno obce na soutěžích v celé České republice. Sami pořádají soutěže, jež jsou zapsány v celorepublikovém střeleckém kalendáři. (Šumvaldská diabolka, Mistrovství – Přebor - Moravy). V obci rozvíjejí svou sportovní i obecně prospěšnou činnost dva hasičské sbory, Sbor dobrovolných hasičů Břevenec a Sbor dobrovolných hasičů Šumvald, z nich se podle účasti a umístění v nejrůznějších soutěžích jeví jako úspěšnější hasičský sbor v Břevenci. Je na místě připomenout ještě také Myslivecké sdružení Šumvald a Český červený kříž.

Šumvald si cení svých významných rodáků. Patří k nim předčasně zesnulý básník obrozenské doby Aleš Balcárek, jehož Jan Neruda nazval zhynulou nadějí. Balcárek nejenže psal vlastenecky orientovanou poezii, ale byl národním buditelem v plném významu těchto slov. Organizoval národní tábory lidu a jako plamenný řečník burcoval lid po celé Moravě k odporu proti rakouské státní moci a bojoval za národní jednotu Moravanů a Čechů ve společném boji. Hudební veřejnosti je známo, že ze Šumvaldu pocházeli rodiče významného hudebního skladatele Franze Lehara. Sám skladatel žádal obec o vystavení domovského listu. V životě obyvatel Šumvaldu hraje velkou roli kultura. A to kultura vlastní i kultura do obce importovaná. Na jejím organizování se společně podílejí kulturní komise obecního úřadu, místní knihovna, základní i mateřská škola. Jde při tom již o tradiční pořádání vánočního koncertu, výstavky výtvarných prací dětí i dospělých, také již tradiční velkou tělovýchovnou akademii.  Z kultury importované stojí za to připomenout činnost Kruhu přátel hudby Šumvald, jenž každým rokem pořádá 10 koncertů vážné hudby, kterou přímo v Šumvaldě interpretují nejpřednější hudební umělci České republiky, kteří získali hudební vavříny nejen v Evropě, ale vlastně na celém světě, včetně zámoří. O životě v obci jsou občané pravidelně informováni měsíčníkem Šumvaldské noviny. Vedle základních informací z obecního úřadu a informací z místního sportu jsou zde tištěny též články z historie obce, připomeňme zde seriál o historii kostela sv. Mikuláše a dříve též zápisy pamětníka a neoficiálního kronikáře obce, nyní již zesnulého pana Jana Kouřila aj. Šumvaldské noviny vydává Obec Šumvald.

[Pečeť obce Šumvald z r. 1787 (PECZET DIEDINY SSVMWALDV)] V obci poskytuje základní vzdělání místním dětem Základní škola Šumvald, která k 1. 1. 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. V prvním pololetí školního roku 2002/2003 měla 202 žáků v devíti třídách, počet žáků ale v následujících letech klesal až na 130 žáků zapsaných ve školním roce 2012/2013. O jejich výchovu a vzdělání pečuje celkem 14 pedagogů, převážně s vysokoškolským vzděláním. Střední vzdělání mládež získává na středních školách a středních odborných učilištích převážně v Uničově, zčásti též v Litovli, Šumperku a ve Šternberku. Předškolní výchovu a vzdělání poskytuje Mateřská škola Šumvald. Ve školním roce 2012/2013 má zapsáno 65 žáků. Jedna její elokovaná třída pracovala do 30. 6. 2007 také v Břevenci. Obec a vůbec místní veřejnost má ke svým školám pozitivní vztah. To neplatí pouze o současnosti, ale bylo tomu již v dávné minulosti. Vždyť historie školy v Šumvaldě se již píše 334. rok, od roku 1666! Nejprve to byla škola bilingvní (dvojjazyčná), neboť k českému Šumvaldu byly tehdy přiškoleny i okolní menší německé obce. Od roku 1883 pak již byla v Šumvaldě škola ryze česká.

Rodilí občané Šumvaldu mají ke své obci vřelý vztah, pro nějž je příznačný zdravý patriotismus, který udržoval soudržnost obce zejména v těžkých dobách.

http://www.sumvald.cz/index.php

Object: Village
Country: Czech Republic
State/region: Olomouc Region

Related objects

Show on map


Comments can read and write only selected users
 

Quick links

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Liechtenstein Castle Wilfersdorf

The Princely House of Liechtenstein

The Princely Collections

Portals

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Liechtentein

 

Bulletin

Bulletin 2012-1