Čeština English Deutsch

<< December >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Boleradice (Polehraditz)

Obec leží v údolí potoka Haraska, jehož svahy jsou z větší částí pokryty lesy. V nich se prolínají teplomilné doubravy a panonskě dubohabřiny. K jejich ochraně byla zřízena přírodní rezervace Velký Kuntinov. Na mezích v polích a na okrajích lesa se setkáme i se zbytky stepní vegetace.

 

Podle archeologických nálezů slovanského pohřebiště z 9. století patří Boleradice k nejstarším slovanským sídlištím na brněnském Kloboucku. Další archeologické nálezy pochází i ze starší doby kamenné. Jejich psaná historie je poněkud mladšího data, ale í v písemných pramenech patří k nejstarším osadám na okrese Břeclav, jejichž jméno je uváděno v tzv. "moravské topografii" - listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141, která vypočítává majetek olomouckého biskupství a v jeho rámci majetek břeclavského krstného kostela.

V systému tehdejší hradské správy patřily k hradskému obvodu břeclavskému, z něhož platy poddaných na pěti poplužích ve vsi Boleradíce získal kostel sv. Václava při břeclavském knížecím hradu. Na počátku 13. století byly součástí majetku významného moravského feudála a knížecího úředníka Lva z Klobouk. Po velkorysém založení premonstrátského kláštera v Zábrdovících roku 1210, který byl nadán velkým počtem vsí na Kloboucku i v blízkosti Zábrdovic, zůstaly jeho synovi Lvu z Boleradic pouze Boleradice, Němčičky a Kurdějov. Ten si nechal nad vsí Boleradice vystavět hrad, přijal predikát po Boleradicích a vzhledem ke zbožnosti rodu založil ve vsi zřejmě i kostel, zasvěcený Janu Křtiteli.

Páni z Klobouk Boleradice drželi až do poloviny 14. století. Po několika změnách majitelů ves získal rod pánů z Kunštátu, kteří ji v roce 1530 prodali pánům z Víckova. Roku 1537 byla obec povýšena na městečko. V době moravského stavovského povstání se Jan Adam z Víckova přidal k odbojným stavům a po porážce na Bílé hoře mu byly statky konfiskovány a Boleradice roku 1620 získali brněnští jezuité. Byly připojeny ke statku diváckému, s nímž zůstaly ve spojení až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 byly přičleněny k soudnímu okresu Klobouky a spadaly pod politický okres Hustopeče s výjimkou let 1938-1945, kdy sdílely osud soudního okresu klobouckého. Od roku 1960 jsou součástí okresu , Břeclav.

Před třicetiletou válkou zde žilo 106 osedlých obyvatel. Po válce bylo napočítáno pouze 30 obsazených gruntů, což znamená, že zde zůstalo pouze 28,3 % obyvatelstva. Obyvatelstva přibývalo pomalu. V roce 1716 žilo v Boleradicích 40 rodin sedláků (12 půlláníků a 28 čtvrtláníků). V roce 1763 to sice bylo jíž 91 rodin se 463 obyvateli, přesto však ani v této době, tedy po půldruhém století od počátku třicetileté války, nebyl úbytek poddaných ještě zcela nahrazen. V roce 1991 bylo v obci napočítáno 884 osob, žijících ve 254 bytech.

Fara vznikla nepochybně už v první třetíně 13. století spolu s kostelem, avšak za třicetileté války byla opuštěna. Dnes je farnost součástí děkanství klobouckého a je spravována z Brumovic. V letech 1659–1621 zde žili také novokřtěncí, jejichž dům byl snad roku 1611 vypálen. Po ničivých nájezdech třicetileté války se na pustých gruntech usadili Židé.

V obci působila i Jednota Bratrská. V obci je kostel sv. Jana Křtitele, který patří k nejstarším církevním stavbám okresu Břeclav. Jeho kořeny sahají až do první třetiny 13. století a z románské fáze je na fasádě dodnes patrno obnovené románské okénko se širokou špaletou. Jedná se o jednolodní kostel s obdélníkovým presbytářem a věží nad vstupním portálem. Kostel stojí na románských základech, dnešní dispozice stavby pochází z 16. století. Kostel byl renovován v 1847. Památkově chráněna je ještě nad obcí položená barokizující kaplíčka sv. Rocha, ochránce před morem, z roku 1888, u kostela socha sv. Jana Nepomuckého a při cestě do Horních Bojanovic kamenný kříž.

 

Nad obcí v trati na Pasekách jsou pozůstatky boleradického hradu pánů z Klobouk s doposud patrnými příkopy a valy. Škola se v městečku připomíná již v roce 1607. Dnešní budova pochází z roku 1884 a je v ní první stupeň základní školy, kam chodí také děti ze sousedních Horních Bojanovic, a škola mateřská. Vyšší stupeň navštěvují děti v Kloboukách, Hustopečích a v Šitbořicích. V současnosti pracuje v obci Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice, který získal čelná umístění na celé řadě přehlídek amatérských divadelních souborů (v letech 1991 a 1992 se jeho členové vítězně zúčastnili divadelních přehlídek amatérských vesnických souborů ve Vysokém nad Jizerou, v roce 1993 byli pozvání na turné do Švédska a v roce 1994 do Velké Británie a v roce 1997 soubor zvítězil na 67. ročníku Jiráskova Hronova. V obci je stále živá tradice hodů, které se konají na svátek sv. lana (kolem 24. června), s typickým obřadním tancem zvaným zavádka. Pravidelně se pořádají í druhé hody, a to na sv. Martina (kolem 11. listopadu)

Boleradice mají starý znak, doložený na pečeti z roku 1620, jehož barvy ale neznáme. Proto rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 27 ze dne 12. května 1997 byly jeho barvy stanoveny takto: "Na modrém štítu stojí stříbrná věž s červenou střechou a otevřenou branou, v přízemí půlkruhovitě zaklenutou. Vpravo od věže je položen vínařský nůž s hnědou střenkou a stříbrným želízkem, zahnutý hrotem k věži, na druhé straně od věže jsou položeny hnědé hrábě. Štítek pánů z Víckova je umístěn na věži ve výši prvního patra. Štít je půlený, pravá polovice je třikrát dělená se střídajícími se pruhy od vrchu černým, červeným, černým a červeným, levá polovína je v barvě červené." Současně byl obci udělen prapor: "Modrý list s bílou věží s červenou střechou a černou branou. Přes věž od žerd'ového k vlajícímu okraji vodorovný středový pruh šíroký jednu čtvrtinu šířky listu. Žerd'ová polovina pruhu je červená, vlající polovina je bílo-černo-bílo-černá. Poměr šířky k délce listu je 2:3

1. prosince 2006 byl Boleradicím rozhodnutím Parlamentu České republiky navrácen titul městys.

zdroj: http://www.boleradice.cz/

Object: Village
Country: Czech Republic
State/region: South Moravian Region

Related objects

Show on map


Comments can read and write only selected users
 

Quick links

Po stopách Lichtenštejnů o.p.s.

Liechtenstein Castle Wilfersdorf

The Princely House of Liechtenstein

The Princely Collections

Portals

Zpravodajský server Po stopách Lichtenštejnů

Liechtentein

 

Bulletin

Bulletin 2012-1